Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PARTOF_

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

PARTOF_

De besloten vennootschap PARTOF_, gevestigd en kantoorhoudende te (2405 VZ) Alphen aan den Rijn aan Prins Bernhardlaan 4;

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van PARTOF_;

Dienst

De dienst die door PARTOF_ wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever

Jij, de opdrachtgever en wederpartij van PARTOF_ bij de Overeenkomst;

Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht tussen PARTOF_ en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)

PARTOF_ en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen PARTOF_ en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. PARTOF_ is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van PARTOF_ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan PARTOF_ een opdracht verstrekt, is PARTOF_ pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht PARTOF_ niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. PARTOF_ verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. PARTOF_ zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft PARTOF_ het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van PARTOF_. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. PARTOF_ is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan PARTOF_ alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die PARTOF_ nodig heeft om de Diensten te verrichten. PARTOF_ mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. PARTOF_ is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is PARTOF_ toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. PARTOF_ is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat PARTOF_ in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door PARTOF_ zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal PARTOF_ vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van een maand na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij PARTOF_ hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. PARTOF_ is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. PARTOF_ zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien PARTOF_ een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 5. PARTOF_ is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.
 6. Op alle facturen hanteert PARTOF_ een 30 dagen betalingstermijn. Bij overschrijding hanteren wij een opslag op de volgende factuur of eindfactuur van:

>30 dagen 2% van het factuurbedrag,

>35 dagen 5% van het factuurbedrag

>40 dagen 8% van het factuurbedrag

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan PARTOF_ in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan PARTOF_ een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij PARTOF_ berusten, blijven bij PARTOF_.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij PARTOF_.
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van PARTOF_ is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  1. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  4. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van PARTOF_ te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 3. PARTOF_ is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
 4. Voor zover PARTOF_ aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500,00.
 5. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10.          Geheimhoudingsplicht

 1. Opdrachtgever is tijdens de duur en na het beëindigen van de Overeenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat hen omtrent de Opdrachtnemer van zowel PARTOF_ en de
  hieraan gelieerde ondernemingen als van handelsrelaties/cliënten op welke wijze dan ook bekend is geworden en waaromtrent hen geheimhouding is opgelegd of waarvan Opdrachtgever het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden onder meer aangemerkt alle know-how gegevens, documenten, ontwerpen of aantekeningen, die niet ter openbare kennis zijn gebracht. Aanwending van dergelijke bijzonderheden en gegevens voor eigen gebruik is evenmin toegestaan.

Artikel 11.          Wervingsbeding

 1. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst, als gedurende een tijdvak van 6 (zes) maanden na beëindiging daarvan niet toegestaan op enigerlei wijze, direct of indirect, tegen betaling of om niet, voor zichzelf of voor anderen, werknemers of andersoortige medewerkers te benaderen om met hem of met andere organisatie(s) een samenwerkingsverband of arbeidsovereenkomst aan te gaan.
 2. Opdrachtgever kan een schriftelijke toestemming ontvangen en stemt daarmee in om medewerkers van Opdrachtnemer in, welke vorm dan ook, in dienst te nemen. Opdrachtnemer hanteert hier een vaste wervingsvergoeding van 18% van het, door de overgenomen medewerker, te ontvangen jaarsalaris inclusief vakantiegeld mbt full- en parttime medewerkers. Met betrekking tot Oproepkrachten hanteert Opdrachtnemer een vaste vergoeding van €850,- per medewerker.

Artikel 12.          Boetebeding

 1. Indien Opdrachtgever in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 6 en/of 7 en/of  8 en/of 10 en/of 11 van deze overeenkomst handelt, zal hij in afwijking van artikel 7:650 lid 3 BW aan Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in afwijking van artikel 7:650 lid 5 BW, voor iedere overtreding een direct opeisbare boete verbeuren van € 5.000,- per overtreding alsmede een boete van € 500 ,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (ongeacht of het een werkdag betreft), onverminderd het recht van werkgever om in plaats van de boete volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat alsmede het recht van de Opdrachtnemer om nakoming van deze Overeenkomst te verlangen.
 2. In geval van artikel 11 is de boete gemaximaliseerd tot het bedrag van de bepaalde wervingsvergoeding.

Artikel 13.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van PARTOF_ aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PARTOF_ gevestigd is.
 4. PARTOF handelt onder de volgende handelsnamen:

injouwbuurt.nl

adviseurgemist.nl

deltakomtlangs.nl

ehboverstappen.nl

eerstehulpbijoverstappen.nl

laathetafsluiten.nl

allesoverthuis.nl

www.wijzijnvandebaan.nl